• logo nu online
Home Warta Nasional Jakarta Raya Dari Betawi Keislaman Sejarah Opini Literatur Obituari
Jumat, 19 April 2024

PWNU Jakarta

STRUKTUR PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DKI JAKARTA


MUSTASYAR


Habib Hud Al-Attas 
KH Abdul Adzim Abdullah Suhaimi 
KH Mahfudz Asirun 
Dr Ing H Fauzi Bowo 
H Djan Faridz 
Prof Dr Komarudin, M.Si 
H Arwani Thomafi 
KH Ibnu Abidin 
Habib Nabil bin Fuad Al Musawa 
Tb Robby Budiansyah 
H Muslich Ramelan
KH Solihin 
Habib Ahmad Ali bin Abdurrahman 
KH Ibrahim Karim 
KH Ahmad Syakrim 
Dr KH Nur Alam Bachtir 
H Hambali Ilyas 
H Eep Saifullah Fattah 
KH Syarif Mustofa 
KH Balya Isa 
KH Arwani Rahman 
KH Ahmad Rohimin 


PENGURUS HARIAN SYURIYAH 


Rais: KH Muhyiddin Ishaq 
Wakil Rais: Dr H Endin AJ Soefihara, MMA 
Wakil Rais: Habib Dr Ali Hasan Al-Bahr, Lc., MA 
Wakil Rais: Dr KH Faiz Syukron Ma’mun 
Wakil Rais: H Nusron Wahid, MM 
Wakil Rais: KH Ma’mun Al-Ayubi 
Wakil Rais: KH Yusuf Mansur 
Wakil Rais: Habib Ali bin Abdurrahman 
Wakil Rais: Habib Lutfi Al-Athas 
Wakil Rais: KH Bahruddin Ali 
Wakil Rais: KH Shodiqin Maqsudi 
Wakil Rais: KH Mustofa MT 
Wakil Rais: KH Zuhri Yaqub, MA 
Wakil Rais: KH Sahroni Hadi 
Wakil Rais: KH Saiful Mujab, MA 
Wakil Rais: KH Abdul Rosyad 
Wakil Rais: KH Ahmad Zahari, MA 
Wakil Rais: Dr KH Fuad Tohari, MA 
Wakil Rais: KH M Soleh Asri, M.Pd 
Wakil Rais: KH M Hafidzin, MT 
Wakil Rais: KH Yusuf Abdullah 


Katib: KH Lukman Hakim Hamid 
Wakil Katib: KH Ghufron Mubin 
Wakil Katib: KH Taufik Damas, Lc 
Wakil Katib: KH Jamaluddin F Hasyim 
Wakil Katib: Dr KH Mukhlis, MH 
Wakil Katib: KH Lukman Aziz 
Wakil Katib: KH Fikri Haikal Zainuddin 
Wakil Katib: KH Ali Mahfudz, M.Ag 
Wakil Katib: H Ahmad Saman 
Wakil Katib: Drs H Robi Fadhil M, M.Pd 
Wakil Katib: KH Nur Hayyid, MM 
Wakil Katib: KH Yusri HK 
Wakil Katib: H Zainal Arifin 
Wakil Katib: Dr H Syauqillah 
Wakil Katib: KH Mudehir, RD 
Wakil Katib: KH Ade Muzeini Aziz, Lc., MA 
Wakil Katib: H Muzakki Cholis 
Wakil Katib: Drs KH Yus Fadillah 
Wakil Katib: KH Anshori Ya’qub 
Wakil Katib: KH Edi Hamdi, Lc 
Wakil Katib: KH Fathurrahman Ya’qub 


A’WAN

 
H M Mastur Anwar, M.Pd 
H A Firdaus 
H Ahmad Ya’la Taqiyuddin 
RM Amien Haji Aziz 
Dr H Mundiharno, M.Si 
Dr Basnang Said 
H Sigit Wijatmoko 
H Syahruddin 
Dr Amar Ahmad 
H Syaiful Rahmat Dasuki, S.IP 
KH Mashuri AR 
KH Drs Ma’mun Soleh 
KH Kalimullah 
H Heri Susanto, SS., M.AP 
Bily Haryanto 
Tri Waluyo 
Ir H Juaini


PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH


Ketua: Dr KH Samsul Ma’arif, MA 
Wakil Ketua: H Abdul Muin, M.Pd 
Wakil Ketua: Dr H Jazilul Fawaid, SQ 
Wakil Ketua: H Marullah Matali, Lc., M.Ag 
Wakil Ketua: KH Lutfi Hakim, MA 
Wakil Ketua: Dr H Mulawarman Hannase, MA., M.Hum  
Wakil Ketua: H Tatang Hidayat, SH 
Wakil Ketua: H Achmad Fauzan Harun, SH., M.Kom  
Wakil Ketua: H Zainal Arifin Naim 
Wakil Ketua: Habib Salim Jindan  
Wakil Ketua: H Junaidi Sahal, S.IP  
Wakil Ketua: Husny Mubarok Amir, S.Th.I., M.Ikom  
Wakil Ketua: H Asik Syamsul Huda 
Wakil Ketua: H Zainal Abidin, SE., MM  
Wakil Ketua: Sirra Prayuna, MH  
Wakil Ketua: Ir H Mahadi  
Wakil Ketua: KH Ahmad Mahrus Iskandar, SQ  
Wakil Ketua: Drs H Mualif, ZA  
Wakil Ketua: Abdul Azis, SE 
Wakil Ketua: H Ja’far Sodiq  
Wakil Ketua: H Lulung A.L, SH  
Wakil Ketua: H Sulaiman 


Sekretaris: Ir MH Bahaudin, S.Pd.I 
Wakil Sekretaris: Faisal Romdonih, M.Si 
Wakil Sekretaris: H Syarif, M.Si 
Wakil Sekretaris: Drs Husni Muchsin 
Wakil Sekretaris: H Ahmad Rifki Muhyiddin, Lc 
Wakil Sekretaris: H Tonny Fathoni, RS 
Wakil Sekretaris: Dr KH Abdi Kurnia Djohan 
Wakil Sekretaris: H Nurul Badruttamam, MA 
Wakil Sekretaris: Muhammad Shodri, SH
Wakil Sekretaris: Karyudi, S.Ag 
Wakil Sekretaris: Alvin Mustofa, HH 
Wakil Sekretaris: H Emka Farah Mumtaz, S.Psi., M.P.P 
Wakil Sekretaris: H Syurohbiel Mahfudz, Lc., MA 
Wakil Sekretaris: H Zainudin, M.Si 
Wakil Sekretaris: H Syaiful Anam, S.Ag 
Wakil Sekretaris: H Ubaidillah, M.Pd 
Wakil Sekretaris: M. Shodiq 
Wakil Sekretaris: H Tahyudin Aditya 
Wakil Sekretaris: H Abdullah Affaz, SH.I 
Wakil Sekretaris: H Ahmad Fadli, HS., M.Si 
Wakil Sekretaris: M Nafies Husni


Bendahara: H Muhammad Taufik 
Wakil Bendahara: Drs H Abi Ichwanuddin, MH., M.Si 
Wakil Bendahara: H Sutrisno Lukito Disastro 
Wakil Bendahara: H Rawi 
Wakil Bendahara: H Ridwan 
Wakil Bendahara: H Zaenal Arifin, SH., MH 
Wakil Bendahara: Dr H Zainal Abidin Amir, MA 
Wakil Bendahara: H Bambang Budiono, MH 
Wakil Bendahara: H Luthfi Amin, ST 
Wakil Bendahara: H Hasbiallah Ilyas 
Wakil Bendahara: Badrusalam, MM 
Wakil Bendahara: H Anwar Al Batawie


Artikel Terbaru